Wettelijke mededelingen InsurAdvice

– PRIVACY POLICY VOOR DE INSURADVICE –

 

Voorwerp

Deze privacy policy (de Privacy Policy) is opgesteld door INsurAdvice (consult4you) BV/BVBA, met maatschappelijke zetel te hoogte honderdplein 31 1190 Brussel , ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0882.380.987

((hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd).

De Privacy Policy informeert bezoekers van de volgende website : www.insuradvice.be (hierna de “Website” genoemd) over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Privacy Policy is een uiting van het voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming 30 juli 2018 en met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd)..

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Met "persoonsgegevens" wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven in het punt “contactgegevens” van de Privacy Policy.

Welke gegevens verzamelen wij?

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt, volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonsgegevens:

 •  het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;
 •  het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de Website, door via e-mail te communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke, door deel te nemen aan discussiefora, door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website, enz.;
 • het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de Website werden bezocht;
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of een inschrijving op de Website, of door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website.

 De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens gegevens verzamelen die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor ieder doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Website te verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.

In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd, omdat de link tussen de persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens is tenietgedaan.

 Wijze van gegevensverzameling

 De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens op volgende manieren:

 • via een contactformulier
 • via de inschrijving op een nieuwsbrief
 • via de klantenzone
 • via de webshop


Doeleinden van de verwerking

 De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:

 • het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;
 • het versturen en opvolgen van bestellingen en facturen
 • het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • het versturen van promotiemateriaal;
 • het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
 • het realiseren van statistieken;
 • het verbeteren van de kwaliteit van de Website en de producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • commerciële prospectie;
 • toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd. Wij verzamelen en verwerken ook persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: overdracht van gegevens aan een zakenpartner

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in deze Privacy Policy werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.

 Gerechtvaardigde belangen

Bepaalde verwerkingen door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gegrond op de wettelijke basis van zijn gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met de naleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker meer informatie wenst over de verwerkingsdoeleinden gegrond op het gerechtvaardigd belang, wordt deze uitgenodigd contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (zie "contactgegevens" in deze Privacy Policy).

 Duurtijd van de bewaring

 De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart in het algemeen de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

 De persoonsgegevens van een klant worden maximum 10 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar werden gemaakt.

 Uitoefening van rechten

Met betrekking tot alle rechten die hieronder worden vermeld, behoudt de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor de identiteit van de betrokken persoon na te gaan.

 Deze bijkomende informatie zal binnen een termijn van één maand na de aanvraag door de betrokken persoon worden gevraagd.

 Toegang tot de gegevens en kopieën

 De gebruiker kan kosteloos zijn geschreven correspondentie verkrijgen of een kopie van de zijn persoonsgegevens die verwerkt werden door de Verwerkingsverantwoordelijke.

 De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eisen van alle redelijke kosten, op basis van de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.

Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

 Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal de kopie van zijn gegevens aan de betrokkene gecommuniceerd worden uiterlijk een maand na ontvangst van zijn aanvraag.

 Recht op verbetering

 De gebruiker kan op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

 Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt de aanvraag behandeld binnen de maand na het indienen ervan.

 Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

 De gebruiker kan op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens :

 • wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag ;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

 De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “bezwaar en klachten” van de Privacy Policy.

De gebruiker kan zich op ieder moment, zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, indien deze gegevens verzameld werden om aan commerciële prospectie te doen (hierin begrepen profilering).

 Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

 Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient deze zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

 Het recht op beperking van de verwerking

 De gebruiker kan de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen :

 • wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken ;
 • wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;
 • wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;
 • gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke en deze van de gebruiker.

 De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.

 Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

 De gebruiker kan de uitwissing verkrijgen van zijn persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is :

 • de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking ;
 • de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;
 • de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering) ;
 • de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik ;
 • de persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is ;
 • de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten die zich tot kinderen richt.

 De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen :

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie ;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag ;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • lvan zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

 Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient deze zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

 Het recht op « gegevensoverdraagbaarheid »

 De gebruiker kan op ieder ogenblik vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke:

 • indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen; en
 • indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

 Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is..

 Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

 Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

 De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.

 In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met direct marketingdoeleinden of om commerciële prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.

 Gezien deze overdracht gegrond is op basis van de toestemming van de gebruiker, kan deze laatste op ieder ogenblik zijn toestemming opnieuw intrekken.

 De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, deze Privacy Policy naleven.

 De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.

 Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie door de Verwerkingsverantwoordelijke.

 Veiligheid

 De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

 De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.

 De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

 Ingeval de persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geschonden zouden worden, zal deze snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen en aan de situatie te verhelpen.

 De Verwerkingsverantwoordelijke brengt de gebruiker hiervan op de hoogte wanneer de wet hem daartoe verplicht..

 Bezwaren en klachten

 Indien de gebruiker wenst te reageren op een van de praktijken die in dit beleid worden beschreven, is het raadzaam rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.

De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale rechtbanken.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

  +32 (0)2 274 48 00
   +32 (0)2 274 48 35
  contact(at)apd-gba.be

Contactgegevens

 Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van de Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:

 Per email : contact@insuradvice.be
Per post: Hoogte honderdplein 31 à 1190 Brussel

 Diverse bepalingen

 De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van deze Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

 Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgisch recht.

 Elk geschil omtrent deze policy wordt beheerst door de Belgische rechtbanken.

 Deze versie van de Privacy Policy dateert van 04/05/2022.

 

Gebruik van cookies

-  COOKIE POLICY   -

I. Voorwerp

 Deze Cookie Policy gaat uit van INsurAdvice (consult4you) BV/BVBA, de rechtspersoon verantwoordelijk voor de volgende website: « https://www.insuradvice.be » (hierna de « website » genoemd), met maatschappelijke zetel te hoogte honderdplein 31 1190 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer:

BE0882.380.987.

INSURADVICE(consult4you) BV/BVBA(hierna « wij », « onze » of « ons » genoemd) stelt alles in werking om u een optimale (gebruikerservaring te bieden en wenst in dit kader uw vertrouwen te winnen door de nodige inlichtingen te verschaffen met betrekking tot het beleid aangaande het gebruik en de opslag van cookies.

 II. Wat is een cookie ?

 Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiele telefoon en uitgegeven door de server van de website die u bezoekt.

Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiele telefoonEen cookie bevat een unieke code die aan de uitgever ervan de mogelijkheid geeft het betrokken toestel (computer of mobiele telefoon) te herkennen telkens de website wordt bezocht. en uitgegeven door de server van de website die u bezoekt.

Een cookie identificeert de browser van uw toestel, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan een server enkel de cookies raadplegen die deze zelf heeft geplaatst, zonder zich toegang te kunnen verschaffen tot enige andere informatie op de harde schijf van het toestel.

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, « oorspronkelijke cookies » genaamd, of door partners waarmee de website samenwerkt « cookies van derden » genaamd.

III. Geldigheidsduur van een cookie

 Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, « sessie cookies » genaamd. Andere blijven langer opgeslagen op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig verwijderd, « permanente cookies » genaamd.

Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, « sessie cookies » genaamd. Andere blijven langer opgeslagen op het toestel, In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslagen.ommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig verwijderd, « permanente cookies » genaamd.

IV. Algemene doeleinden van cookies

De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle internetervaring te waarborgen (bv. d.m.v. cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden uw voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd.

Ze stellen ons bovendien in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt.

Bovendien maken ze het mogelijk de inhoud en reclameboodschappen op maat aan te bieden. De website wordt dus aangepast aan uw noden en voorkeuren.

V. Cookiebeheer

 Om bepaalde cookies op uw toestel op te slaan, moet voorafgaandelijk toestemming worden verkregen. Deze wordt verkregen d.m.v. de balk op de homepage van de website.

 Bovendien maken de meeste browsers gebruik van cookies. U kunt deze verwijderen of het gebruik ervan weigeren, dit op ieder ogenblik en kosteloos door de browserinstellingen te wijzigen. Raadpleeg hiervoor volgende links :

 Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen 

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl  

Safari : https://support.apple.com/nl-be/HT201265 

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d  

 Door het gebruik van cookies te weigeren, hebt u nog steeds toegang tot onze website, maar kunnen bepaalde functionaliteiten worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt.

 VI. Soorten cookies

 a. Technische of functionele cookies

 Technische cookies slaan enkel uw IP-adres op.

Ze maken het volgende mogelijk :

 • De pagina’s van de website bezoeken en de functionaliteiten gebruiken
 • Formulieren invullen
 • Uw identiteit nagaan bij het invullen van uw gegevens
 • De toegang tot de website beveiligen

Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website verschaffen.

 b. Analytische cookies

Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal).

Deze cookies maken het volgende mogelijk:

 • Diensten op maat aanbieden (taal, voorkeuren, …)
 • Keuzes van voorgaande bezoeken opslaan
 • Informatie verzamelen uit online formulieren
 • Statistieken opstellen
 • Het gebruik van de website analyseren

Net zoals de technische cookies, worden deze gebruikt om uw ervaring te verbeteren en vereist het gebruik ervan geen toestemming.

c. Publicitaire cookies

 Deze cookies gaan uw internetgewoontes na en laten toe de marketingcontent van onze website aan te passen aan uw interesses..

Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met name te kijken naar de stappen die u zet na op een advertentie te hebben geklikt. Op basis van lokalisatiegegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen op basis van uw locatie.

Deze cookies laten bovendien toe u doelgerichte reclame toe te sturen door deze te koppelen met de website die u hebt bezocht.

De informatie die we verzamelen en delen, laten slechts toe uw toestel te identificeren.

Om deze cookies te kunnen gebruiken is uw toestemming nodig. Deze wordt gevraagd bij het eerste bezoek op onze website.

d. Analytische cookies

 Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers pagina per pagina nagaan en deze indien nodig verbeteren.

Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw ervaring te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem.

Deze cookies vereisen dus geen toestemming.

e. Cookies van sociale media

 Deze cookies verzamelen de informatie die u deelt via of met sociale media. Wanneer u dingen deelt, wordt een cookie van een derde partij opgeslagen op uw toestel en indien u op het sociale medium ingelogd bent, wordt deze aan uw profiel toegevoegd.

Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte hiervan na te gaan.

Voor deze cookies is ook uw toestemming nodig.

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/

Twitter : https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track

 Google : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

 Instagram : https://help.instagram.com/1896641480634370

 f. Cookies afkomstig van derden

 Deze cookies zijn door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw toestel opgeslagen. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de websites terecht van de instanties waarvan de cookies uitgaan.

 VII. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Cookies die persoonsgegevens verwerken zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. U hebt in dit verband dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de toestemming, enz.).

 Nous vous renvoyons vers notre Politique vie privée (https://www.insuradvice.be/legalmentions) qui reprend le détail de vos droits et les conditions d’application de ceux-ci.

 VIII. Contact

  Email : contact@insuradvice.be

  Adress : hoogte honderdplein 31 1190 Brussel

IX. Wijzigingen

 We behouden ons het recht voor deze cookie policy te allen tijde te kunnen wijzigen. De wijzigingen kunt u op onze website raadplegen.

 X. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

 Deze cookie policy wordt beheerst door het Belgisch recht.

 Elk geschil omtrent deze policy wordt beheerst door de Belgische rechtbanken.

 Onderhavige versie van de cookie policy is in werking en werd voor het laatst aangepast op 04/05/2022.- ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE : "https://www.insuradvice.be -

 Versie van09/09/2019

 Definities en toepassing

 De "Website" is de website die beschikbaar is op het volgende adres : « https://www.insuradvice.be »

Le site web est administré et géré par CONSULT 4 YOU SRL dont le siège est situé Place de l’Altitude Cent 31 à 1190 Forest, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0882.380.987, représentée par Bruno Lambotte agissant en qualité de gérant : (ci-après dénommé « le prestataire »).

 De term "gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet geregistreerd op de Website, die de Website of de inhoud ervan raadpleegt, bestanden downloadt, gebruikt, zich registreert via elk formulier dat beschikbaar is op de Website, lid wordt, zich abonneert of een contract afsluit met de aanbieder.

De aanbieder en de gebruiker worden hierna "de partijen" genoemd.

Door op de Website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enigerlei wijze te raadplegen en/of te gebruiken, zich in te schrijven via een op de Website beschikbaar formulier, lid te worden, zich in te schrijven of een contract af te sluiten met de aanbieder, verklaart de gebruiker zich formeel, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud akkoord met deze algemene voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle informatieve consultaties, bestellingen, abonnementen en overeenkomsten tussen de partijen. Bovendien sluiten deze algemene voorwaarden alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen ze deze.

 De Aanbieder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing op elk gebruik van de website.

 Aanvullende regels en richtsnoeren worden geacht een integrerend deel uit te maken van deze voorwaarden en bepalingen. De gebruiker wordt daarom aangeraden regelmatig kennis te nemen van de laatste versie van deze voorwaarden, die permanent beschikbaar zijn op https://www.insuradvice.be/.

 Toegang en gebruik van de Website en de inhoud ervan

 De Website kan worden geraadpleegd op computers waarop de huidige software is geïnstalleerd (browser, besturingssysteem, enz.). De aanbieder garandeert geen enkele compatibiliteit en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gebruiker de website of de inhoud ervan, om welke reden dan ook, niet of niet volledig kan raadplegen en/of gebruiken.

 Bijgevolg is het aan de gebruiker om zich uit te rusten met de nodige computermiddelen, en eventueel menselijke hulpbronnen, om zijn connectiviteit met de Website te verzekeren.

 In het kader van de toegang van de gebruiker tot de Website of de inhoud ervan, onthoudt de gebruiker zich uitdrukkelijk, op welke wijze dan ook en welke technische middelen er ook worden gebruikt, van :

 • proberen toegang te krijgen tot delen van de website die niet publiekelijk online beschikbaar zijn;
 • geen handelingen te verrichten die op enig moment de goede werking van de Website op enigerlei wijze kunnen belemmeren;
 • gebruik te maken van enig (automatisch) systeem, zoals, maar niet beperkt tot, robots, spiders, off-line lezers, enz, (1) denial of service-aanvallen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, netwerk-DoS, applicatie-DoS, netwerk-DoS, met inbegrip van DrDOS, of applicatie-DoS); (2) berichten die vragen en verzoeken, reacties op wedstrijden en inzendingen, stemmen of enige interactie met een andere gebruiker van de Website beïnvloeden, zelfs wanneer de gebruiker reageert op een verzoek dat op de Website is gedaan (bijv. een inzending voor een wedstrijd) ;
 • inhoud te plaatsen, te uploaden, te e-mailen of anderszins te verzenden die onwettig, schadelijk, bedreigend, kwellend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend, racistisch of anderszins verwerpelijk is;
 • inhoud te raadplegen, te posten, te downloaden, te verzenden of door te geven die in strijd is met de geldende internationale wetgeving;
 • proberen andere gebruikers te misleiden door zich voor te doen als de naam of bedrijfsnaam van anderen;
 • geen inbreukmakende inhoud, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van anderen te uploaden, te posten, te e-mailen of anderszins te verzenden;
 • inhoud te uploaden, te posten, te e-mailen of anderszins te verzenden die computervirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware, computerservice, server, netwerk of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen, te verstoren, te verstoren of te beperken;
 • enige actie te ondernemen die een verstorend effect heeft op het vermogen van andere gebruikers om toegang te krijgen tot de Website;
 • weigeren te voldoen aan vereisten, procedures, algemene regels of voorschriften die van toepassing zijn op netwerken die verbonden zijn met de Website;
 • het op enigerlei wijze lastigvallen van een of meer andere gebruikers van de Website of de inhoud daarvan;
 • persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen en op te slaan.

 De gebruiker verbindt zich ertoe alle redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat zijn apparatuur of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige computerprogramma's van welke aard dan ook.

 Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde delen van de Website, kan de gebruiker worden gevraagd zich te registreren of lid te worden. In dat geval verbindt de gebruiker zich ertoe bij zijn registratie juiste, actuele en volledige gegevens te verstrekken en ervoor te zorgen dat deze regelmatig worden bijgewerkt. Anders heeft de Aanbieder het recht om het account van de gebruiker op te schorten of te beëindigen, of om de gebruiker de toegang tot de Website of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.

 In voorkomend geval verbindt de gebruiker zich ertoe zijn login en wachtwoord geheim te houden en niet aan derden mee te delen. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en voor elk gebruik dat buiten zijn medeweten kan plaatsvinden. In geval van twijfel over de vertrouwelijkheid van het wachtwoord, is het aan de gebruiker om het onmiddellijk te wijzigen of de aanbieder zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen.

 De gebruiker aanvaardt dat de via de Website aangeboden functionaliteiten kunnen veranderen. Zo zullen sommige worden verwijderd en andere worden toegevoegd, zonder dat de gebruiker kan oordelen dat de toegang tot een bepaalde functie een verworven recht vormt. Evenzo zal de Aanbieder besluiten om welke inhoud dan ook die op de Website wordt gepresenteerd op te nemen of te verwijderen.

 De Provider behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook, de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken zonder de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

 Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in geval van onderhoud van de Website of belangrijke wijzigingen van de aangeboden inhoud en/of functionaliteit.

 Dit is ook van toepassing indien de aanbieder reden heeft om aan te nemen dat de gebruiker deze Algemene Voorwaarden of andere wettelijke bepalingen die op het moment van de overtreding van kracht zijn, heeft geschonden of in strijd daarmee heeft gehandeld.

 Licentie

De gebruiker krijgt alleen het recht om de Website en de inhoud ervan op persoonlijke basis te raadplegen. Als zodanig wordt de gebruiker een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-overdraagbare licentie verleend om de Website en de inhoud ervan te gebruiken, die uitsluitend beperkt is tot persoonlijk gebruik. De duur van de gebruikerslicentie is beperkt tot de duur van de toegang van de gebruiker tot de Website.

 Elk commercieel gebruik van de Website is ten strengste verboden. De term "commercieel gebruik" verwijst naar, maar is niet beperkt tot, elke verkoop of verhuur van de verschillende functies van de Website, opnames van alle of een deel van de inhoud die beschikbaar is op de Website, of elk gebruik van de Website en zijn onderdelen met als enig doel inkomsten te genereren.

 Het is de gebruiker, die anders geen toestemming aan anderen mag verlenen, ook ten strengste verboden om :

 • de Website of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, kopiëren, lenen of verspreiden;
 • afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op het materiaal op de Website;
 • reverse-engineering of assemblage of anderszins proberen de broncode van enig deel van de Website te achterhalen;
 • een hypertext link te creëren naar of van de Website zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de provider;
 • sublicenties of overdracht op welke wijze dan ook van rechten op de Website en/of de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de rechten op de software.

 Intellectuele en industriële eigendom

Het concept, de inhoud, lay-out, structuur, broncodes, programmering, afbeeldingen, foto's, informatie, data-elementen, logo's, tekeningen, handelsmerken, modellen, slogans, software, animaties, audiovisuele werken, teksten, gegevens, databases, muziek en alle andere elementen van de Website en, in het algemeen zijn, en blijven, de inhoud en de structuur van de Website het exclusieve eigendom van de Aanbieder, en worden beschermd door diverse intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht, het sui generis recht van de producent van de database, etc.), hetgeen de gebruiker erkent.), die de gebruiker erkent en aanvaardt.

 Door op de Website te surfen of deze te raadplegen, zich te registreren, lid te worden, de bestanden te downloaden of de inhoud van de Website op enigerlei wijze te gebruiken, wordt de gebruiker geen eigenaar van een van de hierboven bedoelde rechten of van de daarmee gelijkgestelde rechten.

 De Aanbieder garandeert dat de elementen die op de Website aanwezig zijn en door de Aanbieder aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld alleen de rechten van derden respecteren en in het algemeen niet onwettig zijn.

 Het opslaan van enige informatie en/of elementen van de Website in een (elektronische) database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch opvragen van informatie door de browser.

 Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere elementen online te plaatsen, verleent de gebruiker automatisch de exclusieve toestemming aan de Aanbieder om deze elementen te reproduceren, mee te delen en/of op enige andere manier te gebruiken, zowel op de Website als in één of meer tijdschriften of producten die door de Aanbieder gepubliceerd worden.

  Verantwoordelijkheden

 Verantwoordelijkheid van de gebruiker

 Het raadplegen en gebruiken van de website, alsmede het downloaden van bestanden, van welke aard dan ook en met welke technische middelen dan ook, van de website en de inhoud daarvan, geschieden altijd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, ook ten opzichte van derden.

 Elke gebruiker is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen registratie en/of lidmaatschap, alsmede voor eventueel daaruit voortvloeiend misbruik of schade. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig misbruik van de registratie of het lidmaatschap, de login en/of het wachtwoord.

 De gebruiker stemt er ook mee in om tegenover elke persoon, en in het bijzonder tegenover de personen die hij vertegenwoordigt, op welke manier dan ook verantwoordelijk te zijn voor de inhoud die de gebruiker op de Website of via de Website publiceert.

 De Website kan links bevatten naar andere websites waarover de Aanbieder geen technische of inhoudelijke controle heeft. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor het besluit om deze links te activeren. De aanbieder staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud, de toegang tot en de beschikbaarheid van deze andere websites, de externe links waarnaar zij verwijzen of de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het raadplegen en/of het gebruik van deze websites, op welke wijze dan ook. Het is derhalve aan de gebruiker om zelf te bepalen of het passend is deze sites te bezoeken.

 Indien de gebruiker een bericht van welke aard ook of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of opinie op de Website plaatst, verbindt de gebruiker zich ertoe enkel informatie (beelden, foto's) te gebruiken die niet in strijd is met de intellectuele en/of industriële rechten van derden (auteursrechten, beeldrechten, enz.), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige wettelijke bepaling. In dit opzicht vrijwaart de gebruiker de provider uitdrukkelijk tegen elke klacht of actie van derden gebaseerd op de inhoud die hij op de website heeft geplaatst.

Verantwoordelijkheid van de dienstverlener

De dienstverlener is gebonden door een middelenverbintenis. De aanbieder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de gebruiker zou kunnen oplopen bij het gebruik van de website, de sites die eraan gekoppeld zijn en/of de inhoud die erop ter beschikking wordt gesteld.

De Aanbieder stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van de Website volledig, nauwkeurig en up-to-date zijn. Fouten en/of omissies en/of verouderde gegevens kunnen nooit worden uitgesloten en de Aanbieder geeft terzake dan ook geen garantie.

 Evenzo is de dienstverlener alleen aansprakelijk voor zijn opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. Hij is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van zijn werknemers, opdrachtgevers en, in de regel, van zijn lasthebbers.

De Aanbieder zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de Website te allen tijde toegankelijk blijft voor een normaal aantal gebruikers, maar zal niet aansprakelijk zijn voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit enigerlei wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de Website, om welke reden dan ook.

 De Aanbieder is ook niet verantwoordelijk voor contacten en relaties tussen gebruikers van de Website.

 Bovendien garandeert de Aanbieder niet dat de bestanden die deel uitmaken van, of verschijnen op, de Website compatibel zijn met de apparatuur van de gebruiker, noch dat deze elementen toegankelijk zijn.

 De gebruiker vrijwaart de aanbieder tevens tegen elke vordering in een van de volgende gevallen:

 • verlies van kansen of inkomsten van welke aard dan ook die voortvloeien uit de werking of niet-werking, of het gebruik of niet-gebruik, van de Website, of de inhoud die erop staat of te vinden is;
 • illegale of onbevoegde inbraak door een derde partij op de webserver of de Website van de Aanbieder;
 • de introductie van een computervirus op de webserver of de Website;
 • tijdelijke congestie van de bandbreedte ;
 • onderbreking van de internetverbindingsdienst door een oorzaak die buiten de macht van de provider ligt.

 De gebruiker erkent en aanvaardt :

 • de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van het internet of enige andere wijze waarop de Website momenteel of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld;
 • de risico's van het elektronisch of digitaal opslaan en doorgeven van informatie;
 • het feit dat de Aanbieder niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Website (evenals de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan) of het Internet, als gevolg van de hierboven genoemde risico's;
 • het feit dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de dienstverlener gemaakte back-ups als bewijs kunnen worden gebruikt.

 Hoewel de Aanbieder alles in het werk stelt om de Website vrij te houden van bugs, virussen, trojaanse paarden en spyware, kunnen deze niet worden uitgesloten. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies die hieruit kunnen voortvloeien, in het bijzonder met betrekking tot de gegevens van de gebruikers. De gebruikers wordt daarom dringend aangeraden de nodige firewalls, antivirussoftware en andere beschermende software te installeren om schade aan hun computers te voorkomen en voorzichtig te zijn met het meedelen van persoonsgegevens.

 Wat de berichten van derden betreft, kan de aanbieder op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of ander materiaal dat in deze berichten wordt geplaatst, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon die ze heeft geplaatst.

Advertenties die op de Website worden geplaatst zijn altijd de taak van derden. De Aanbieder kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de legaliteit, juistheid, aanbod, inhoud, goede werking en/of kwaliteit van de goederen en/of diensten die in deze advertenties worden aangeboden.

  Diverse bepalingen

 Overmacht

 De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel noch extracontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-uitvoering van zijn verplichtingen wanneer deze niet-uitvoering het gevolg is van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

 In het bijzonder zullen de volgende gebeurtenissen als overmacht of toeval worden beschouwd (1) het volledige of gedeeltelijke verlies of de volledige of gedeeltelijke vernietiging van het computersysteem of gegevensbestand van de aanbieder, wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de aanbieder kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de aanbieder heeft nagelaten redelijke stappen te ondernemen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen; (2) aardbevingen; 3) branden; 4) overstromingen; 5) epidemieën; 6) oorlogshandelingen of terrorisme; 7) stakingen, al dan niet uitgeroepen; 8) uitsluitingen (9) blokkades; (10) opstanden en rellen; (11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit); (12) een storing van het Internet of gegevensopslagsysteem; (13) een storing van het telecommunicatienetwerk; (14) een verlies van connectiviteit met het Internet of telecommunicatienetwerk waarvan de Aanbieder afhankelijk is; (15) een handeling of beslissing van een derde partij wanneer die beslissing de correcte uitvoering van deze Overeenkomst beïnvloedt; of (16) enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van de Aanbieder.

 Indien door omstandigheden buiten de wil van de dienstverlener de nakoming van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of gewoonweg bezwaard of bemoeilijkt wordt, verbinden de dienstverlener en de gebruiker zich ertoe te goeder trouw en te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen beide partijen de beëindiging inroepen van de tussen hen bestaande contractuele relatie, zonder schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook.

 Onwettigheid

 De eventuele onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, lid of bepaling (of een deel van een artikel, lid of bepaling) doet op generlei wijze afbreuk aan de wettigheid van de overige artikelen, leden of bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch aan het overige gedeelte van dat artikel, lid of die bepaling, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt.

 Indien enig deel van deze Algemene Voorwaarden volledig ongeldig wordt bevonden, zal de Aanbieder dit vervangen door een bepaling die het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 Titels

 De in deze voorwaarden gebruikte kopjes dienen uitsluitend ter referentie en gemak. Zij doen geen afbreuk aan de betekenis of de strekking van de bepalingen waarnaar zij verwijzen.

 Volledige overeenstemming

 Deze algemene voorwaarden en elk contract (met inbegrip van een abonnementscontract), indien van toepassing, vertegenwoordigen de gehele en volledige overeenkomst tussen de partijen.

 Geen enkele verklaring, toezegging, belofte of voorwaarde die niet in deze voorwaarden is opgenomen, kan of zal worden aanvaard om de voorwaarden van deze voorwaarden op enigerlei wijze tegen te spreken, te wijzigen of te beïnvloeden.

 Bovendien vervangen deze algemene voorwaarden en elk contract (inclusief een abonnementscontract), indien van toepassing, elke eerdere overeenkomst tussen de partijen en zijn ze van toepassing op elke nieuwe overeenkomst.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst, verbinden de partijen zich ertoe een beroep te doen op bemiddeling, voorafgaand aan elke andere methode van geschillenbeslechting.

De partijen zullen derhalve in onderling overleg een door de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel -  https://www.cfm-fbc.be/fr) erkende bemiddelaar aanwijzen of een derde belasten met de aanstelling.

Zodra de bemiddelaar is aangewezen, bepalen de partijen, met de hulp van de bemiddelaar, onderling hoe de bemiddeling zal worden georganiseerd en hoe lang het proces zal duren.

Beide partijen kunnen de bemiddeling te allen tijde beëindigen zonder vooruit te lopen op de uitkomst ervan.

Indien de bemiddeling mislukt, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.- ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN - 

 Versie van09/09/2019

Definities en toepassingsgebied

 

Les conditions générales de vente de produits et de prestation de services, ci-après dénommées « les conditions générales » sont applicables à toutes les commandes passées sous la dénomination commerciale INSURADVICE propriété de CONSULT 4 YOU SRL dont le siège est situé Place de l’Altitude Cent 31 à 1190 Forest, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0882.380.987, représentée par Bruno Lambotte agissant en qualité de gérant

 ci-après dénommé(e) « le prestataire » ou « le vendeur ».

Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de verkoper/aannemer en de klant. De verkoper/aannemer en de klant worden hierna gezamenlijk aangeduid als "de partijen".

De "klant" is iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij de verkoper/aanbieder producten en/of diensten bestelt.

De "consument" is de klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Zij sluiten in ieder geval alle algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper/dienstverlener niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper/aanbieder: www.insuradvice.be , zodat de klant, door bij hem een bestelling te plaatsen, verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de rechten en plichten die eraan verbonden zijn, aanvaardt.

De verkoper/aanbieder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, mits dergelijke wijzigingen op zijn website worden bekendgemaakt. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op alle volgende bestellingen van product(en) en/of dienst(en).


Bieden en bestellen

Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant het (de) product(en) en/of de dienst(en) die hij/zij wenst te bestellen door te surfen naar de website van de verkoper/aanbieder, geeft hij/zij de gevraagde contactgegevens op, controleert hij/zij de juistheid van de bestelling, en verricht hij/zij vervolgens de betaling van zijn/haar bestelling.

Nadat de verkoper/leverancier van de bank de bevestiging van betaling van de bestelling heeft ontvangen, stuurt hij de klant een samenvatting van de bestelling, met vermelding van het bestelnummer, de bestelde producten en/of diensten en de prijs ervan, de onderhavige algemene voorwaarden of een link daarnaar, alsmede een indicatie van het vermoedelijke tijdstip van uitvoering van de bestelling.

De verkoper/aanbieder behoudt zich het recht voor om de bestelling van een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, met name indien de door de klant meegedeelde gegevens kennelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn, of indien er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding ervan door de verkoper, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, zal een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling door de verkoper worden verworven en als schadevergoeding aan de klant worden gefactureerd.


Awards

De prijs van de producten en/of diensten is aangegeven in euro, alle taksen inbegrepen.

Elke verhoging van de BTW (belasting over de toegevoegde waarde) of van elke nieuwe belasting die wordt opgelegd tussen het ogenblik van de bestelling en het ogenblik van de levering en/of de uitvoering, zal automatisch aan de klant worden aangerekend.

Eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs, maar worden afzonderlijk berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de wijze en plaats van levering en het aantal bestelde producten.

 

Deadlines

Tenzij de verkoper/contractant uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de in de bijzondere voorwaarden genoemde leverings- en/of uitvoeringstermijnen niet bindend. De verkoper/aannemer kan slechts aansprakelijk worden gesteld indien de vertraging aanzienlijk is en te wijten is aan grove nalatigheid van zijn kant.

De klant kan zich niet beroepen op de leverings- en/of uitvoeringstermijnen als grond voor ontbinding van de overeenkomst, het vorderen van schadevergoeding of het doen gelden van enige andere aanspraak, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en uitdrukkelijk door de verkoper/contractant is aanvaard.

In geval van een vertraging van meer dan dertig werkdagen stuurt de klant een ingebrekestelling per aangetekende brief naar de verkoper/leverancier, die dan recht heeft op 50% van de voorgeschreven tijd om het bestelde product (de bestelde producten) te leveren en/of de bestelde diensten te verrichten.

 

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Het eigendomsrecht van de producten gaat pas over op de klant na de afhaling of levering van de artikelen en na de volledige betaling van de bestelling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde artikelen de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet is geschied, is het de klant verboden de artikelen in pand te geven, aan te bieden of op enigerlei wijze als waarborg te gebruiken. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze artikelen enige wijziging aan te brengen, ze door inlijving of bestemming tot een onroerend goed te maken, ze te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.

Zolang de verkoper de eigendomsrechten op de geleverde goederen heeft, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, blijft de klant verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de producten. Tijdens deze periode is alleen de klant aansprakelijk voor verlies van of schade aan de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen alle risico's te verzekeren. De klant verbindt zich er tevens toe de producten op zodanige wijze op te slaan dat zij niet met andere producten kunnen worden verward en dat zij te allen tijde als eigendom van de verkoper kunnen worden herkend.

 

Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikt de consument die bij de verkoper/dienstverrichter op afstand producten en/of diensten bestelt, over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van de producten of de kennisgeving dat zij beschikbaar zijn op het beoogde afhaalpunt, om de verkoper ervan in kennis te stellen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen.

Voor diensten begint de termijn van 14 kalenderdagen te lopen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst, d.w.z. de dag waarop de consument de samenvatting van zijn bestelling, met name per e-mail, heeft ontvangen.

Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De consument kan zijn wens om van de aankoop af te zien kenbaar maken door middel van het herroepingsformulier dat op de website van de verkoper/leverancier staat, door middel van het formulier dat met het bestelformulier wordt meegestuurd of dat beschikbaar is op de website van de S.P.F. Economie, P.M.E., Klassen moyennes et Energie: economie.fgov.be, of door middel van een ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn beslissing om van de overeenkomst af te zien kenbaar maakt.

De consument moet het (de) product(en) waarvan hij afstand heeft gedaan in perfecte staat en in de originele verpakking terugsturen.

Alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen komen uitsluitend ten laste van de consument.

De verkoper/contractant zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending van de producten terugbetalen.

Een consument die een product opent of gebruikt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn herroepingsrecht met betrekking tot dat product.

De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen zal worden verricht en erkent dat hij door deze uitvoering zijn herroepingsrecht verliest, zal zijn herroepingsrecht niet meer kunnen uitoefenen overeenkomstig artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht.

Evenzo heeft de consument niet het recht het herroepingsrecht uit te oefenen wanneer een van de andere in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht bedoelde uitzonderingen van toepassing is, met name in het geval van de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn.


Annulering van de bestelling

De klant die niet in aanmerking komt voor het herroepingsrecht zoals beschreven in het vorige artikel van deze voorwaarden en die zijn bestelling wenst te annuleren, moet dit meedelen aan de verkoper/leverancier, die zal aangeven welke stappen moeten worden ondernomen.

Eventueel door de klant aan de verkoper/aanbieder betaalde waarborgsommen worden niet terugbetaald. Indien geen voorschot is betaald, kan de verkoper/aanbieder van de klant een annuleringsvergoeding eisen, gelijk aan 30% van de prijs van de producten en/of diensten waarvan de bestelling door de klant is geannuleerd.

 

Levering en/of uitvoering van de bestelling

De door de verkoper/leverancier opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper/leverancier niet. Een vertraging in de levering en/of uitvoering van de bestelling kan derhalve in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, ontbinding van het contract, opschorting van de verplichtingen van de klant of betaling van een schadevergoeding.

De bestelling wordt pas aan de klant geleverd of uitgevoerd na volledige betaling. De overdracht van eigendom en risico vindt plaats wanneer de bestelling volledig is betaald. De klant wordt er derhalve op gewezen dat hij als enige de risico's draagt die aan de levering zijn verbonden.

 

Beschikbaarheid

De door de verkoper te koop aangeboden producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk te verwittigen en hem de keuze te laten tussen een terugbetaling, een wijziging van de bestelling of een levering uitgesteld tot het einde van de voorraadschaarste van het (de) betrokken product(en).

 

Ontvangst van het bevel en de klacht

De klant is verplicht te controleren of de aan hem geleverde of op het afhaalpunt afgehaalde producten in kennelijk goede staat verkeren en overeenstemmen met de door hem bestelde producten.

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen na levering van de bestelling of kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het geplande afhaalpunt. Anders kunnen zij niet in aanmerking worden genomen en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben ontvangen.

Klachten met betrekking tot de door de dienstverlener verleende diensten moeten schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen nadat de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht zich heeft voorgedaan. Anders kan er geen rekening mee worden gehouden.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden, heeft de verkoper/aanbieder de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de prijs van de betrokken producten en/of diensten.


Intellectueel eigendom

De informatie, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafische charters, enz., toegankelijk via de website of de catalogus van de verkoper/aanbieder zijn beschermd door het recht op intellectuele eigendom.

Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het de klant niet toegestaan het materiaal op de website of in de catalogus van de verkoper/aanbieder geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te distribueren of daarvan afgeleide werken te maken.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, omvat de overeengekomen prijs geen enkele overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op welke grond dan ook.


Garanties

◦       Wettelijke garantie voor alle klanten

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht de producten te waarborgen tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant ze niet zou hebben gekocht of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven indien hij ze had gekend.

In geval van een verborgen gebrek moet de klant binnen een korte termijn handelen, overeenkomstig artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, en heeft hij de keuze tussen terugzending van het product met een verborgen gebrek tegen volledige terugbetaling, of het houden ervan tegen gedeeltelijke terugbetaling.

De verkoper is niet verplicht de producten te garanderen tegen zichtbare gebreken waarvan de klant op het ogenblik van de aankoop op de hoogte kon of had moeten zijn. Evenzo is de verkoper alleen verplicht de producten te waarborgen tegen verborgen gebreken waarvan hij op het tijdstip van de verkoop op de hoogte was en waarvoor hij de klant niet heeft gewaarschuwd.

Alleen de factuur, het ontvangstbewijs of de aankoopbon zijn geldig als garantiebewijs voor de klant ten opzichte van de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en in hun oorspronkelijke versie worden overgelegd.

 

◦       Aanvullende wettelijke garantie voor klanten die consumenten zijn

Overeenkomstig artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek beschikt de klant die consument is eveneens over een wettelijke garantie van twee jaar voor alle conformiteitsgebreken die bestonden op het ogenblik van de levering van het product en die zich hebben voorgedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering.

Deze garantie omvat de reparatie of vervanging van het defecte product zonder kosten voor de consument.

Indien deze herstelling of vervanging echter onmogelijk blijkt of onevenredig is voor de verkoper of ernstige overlast zou veroorzaken voor de consument, kan de consument een passende korting of terugbetaling worden aangeboden. De verkoper en de klant kunnen alleen overeenstemming bereiken over een terugbetaling als de klant de defecte producten terugstuurt.

In het geval dat specifieke reserveonderdelen of accessoires die nodig zijn voor de reparatie van het product niet langer verkrijgbaar zijn bij de fabrikant, is de verkoper niet aansprakelijk voor het verlies van het gebruik van het product.

De consument is verplicht de verkoper schriftelijk van het gebrek aan overeenstemming op de hoogte te brengen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, op straffe van verval van zijn recht om een vordering in te stellen.

Alleen de factuur, de kassabon of de aankoopbon zijn geldig als garantiebewijs voor de consument ten opzichte van de verkoper. Deze documenten moeten door de consument worden bewaard en in hun originele versie worden overgelegd. De garantieperiode gaat in op de datum die op deze documenten vermeld staat.

Deze garantie is niet van toepassing indien het defect te wijten is aan verkeerd gebruik, externe oorzaken, slecht onderhoud, normale slijtage of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.

In geval van beschadiging, diefstal of verlies van een ter reparatie geleverd product, is de aansprakelijkheid van de verkoper in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van het product.

De verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies of de reproductie van gegevens die zijn opgeslagen in of door elektronische apparaten die ter reparatie worden overhandigd.

 

◦       Garantie voor geleverde diensten

De dienstverlener verbindt zich ertoe de dienst op verantwoorde wijze uit te voeren.

De cliënt geniet een conformiteitsgarantie van de geleverde diensten ten opzichte van de oorspronkelijk gevraagde diensten. Indien tijdens deze periode een anomalie wordt ontdekt, zorgt de dienstverlener ervoor dat deze zo spoedig mogelijk kosteloos wordt gecorrigeerd, op voorwaarde dat de ontdekte anomalieën naar behoren aan de dienstverlener zijn gemeld

De conformiteitsgarantie sluit uitdrukkelijk diensten uit die worden gevraagd ten gevolge van een ongeoorloofde ingreep of wijziging, een verkeerde behandeling of een oneigenlijk gebruik door de klant, of ten gevolge van een fout veroorzaakt door een ingreep van de klant of van een derde..

De dienstverlener verklaart dat de resultaten van de diensten die door het intellectuele eigendomsrecht zouden worden beschermd, originele creaties zijn. Ingeval hij voor de uitvoering van de diensten of een gedeelte daarvan een beroep heeft gedaan op externe partijen, verklaart hij dat hij alle nodige rechten en vergunningen heeft verkregen om deze diensten te verrichten.

Bijgevolg waarborgt de dienstverlener de cliënt tegen elke actie, vordering, bewering, eis of verzet van elke persoon die zich beroept op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, of op een daad van oneerlijke concurrentie, met betrekking tot het geheel of een deel van de geleverde diensten.

 

Verantwoordelijkheid

Algemene informatie.  De klant erkent en aanvaardt dat alle door de verkoper/contractant aangegane verbintenissen uitsluitend middelen zijn en dat de verkoper/contractant slechts aansprakelijk is bij bedrog en grove nalatigheid.

Indien de klant aantoont dat er sprake is van grove nalatigheid of bedrog vanwege de verkoper/leverancier, omvat de schade waarvan de klant vergoeding kan vorderen enkel de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de aan de verkoper/leverancier toe te rekenen fout, met uitsluiting van elke andere schade, en mag zij in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief belasting) van het bedrag dat de klant daadwerkelijk heeft betaald ter uitvoering van de bestelling.

De klant erkent tevens dat de verkoper/contractant niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten of de verleende diensten, zoals winstderving, hogere algemene kosten, verlies van klanten, enz.

De verkoper/contractant is evenmin aansprakelijk indien de klant onjuiste informatie verstrekt of indien een bestelling in zijn naam door een derde wordt geplaatst.

Ten slotte is het de verantwoordelijkheid van de klant om zich te informeren over eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land op de bestelde producten worden geheven. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant te maken krijgt met een beperking of extra belasting moet betalen ten gevolge van het beleid dat zijn land terzake voert.

Materialen.   Indien de klant aan de verkoper een procédé of materialen van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of type oplegt, ondanks het schriftelijke en gemotiveerde voorbehoud van de verkoper, is de verkoper ontheven van elke aansprakelijkheid voor gebreken veroorzaakt door de keuze van het genoemde procédé of materiaal.

 

Internet en nieuwe technologieën

De klant erkent de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van het internet of enig ander middel waardoor de website thans of in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. De klant erkent ook de risico's van het opslaan en doorgeven van informatie in digitale of elektronische vorm.

De klant aanvaardt dat de verkoper/contractant niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de website (en eventuele toepassingen) van de verkoper/contractant of van het internet als gevolg van de voormelde risico's.

De klant stemt er tevens mee in dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de verkoper/aanbieder gemaakte back-ups als bewijs kunnen worden gebruikt.

 

Diverse bepalingen

Overmacht of toevallige gebeurtenis.  De verkoper/leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel, noch extracontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

In het bijzonder zullen de volgende gebeurtenissen als overmacht of toeval worden beschouwd 1) het volledige of gedeeltelijke verlies of de volledige of gedeeltelijke vernietiging van het computersysteem van de verkoper/leverancier of van zijn gegevensbestand, wanneer een van beide gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de verkoper/leverancier kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de verkoper/leverancier heeft nagelaten redelijke stappen te ondernemen om een van beide gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbeving, 3) brand, 4) overstroming, 5) epidemie, 6) oorlogshandeling of terrorisme, 7) staking, al dan niet uitgeroepen, 8) lock-out 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een storing van het internet of gegevensopslagsysteem, 13) een storing van het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van connectiviteit met het internet of telecommunicatienetwerk waarvan de Verkoper/Opdrachtnemer afhankelijk is, 15) een handeling of beslissing van een derde partij wanneer die beslissing de goede uitvoering van deze Overeenkomst beïnvloedt of 16) enige andere oorzaak waarover de Verkoper/Opdrachtnemer geen redelijke controle heeft.

Onvoorspelbaarheid.  Indien, ten gevolge van omstandigheden buiten de wil van de Verkoper/Opdrachtnemer, de uitvoering van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg bezwaard of bemoeilijkt wordt, verbinden de Verkoper/Opdrachtnemer en de Klant zich ertoe te goeder trouw en te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen beide partijen de beëindiging inroepen van de tussen hen bestaande contractuele relatie, zonder schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook.

Beëindiging van het contract.  In geval van insolvabiliteit van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs uit hoofde van eerdere overeenkomsten tussen de klant en de verkoper/contractant, heeft de verkoper/contractant het recht de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant alle onbetaalde schulden aan de verkoper/contractant volledig heeft voldaan.

In geval van niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen, kan de verkoper/leverancier de overeenkomst uitsluitend ten nadele van de klant onverwijld en zonder schadevergoeding beëindigen en, in voorkomend geval, met alle rechtsmiddelen schadevergoeding eisen van de klant.

Onwettigheid.  De onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, lid of bepaling (of een deel van een artikel, lid of bepaling) doet op generlei wijze afbreuk aan de wettigheid van een ander artikel, lid of bepaling van deze voorwaarden, noch aan het overige deel van dat artikel, lid of die bepaling, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt.

Rubrieken.  De in deze voorwaarden gebruikte kopjes dienen uitsluitend ter referentie en gemak. Zij doen geen afbreuk aan de betekenis of de strekking van de bepalingen waarnaar zij verwijzen.

Geen ontheffing.  Geen verzuim, verwaarlozing of vertraging door een partij om enig recht of rechtsmiddel krachtens deze voorwaarden uit te oefenen, zal worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van betwisting over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de schending van deze algemene voorwaarden verbinden de partijen zich ertoe een beroep te doen op bemiddeling vóór elke andere methode van geschillenbeslechting.

De partijen zullen derhalve in onderling overleg een door de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel - https://www.cfm-fbc.be/fr) erkende bemiddelaar aanwijzen of een derde belasten met de aanstelling.

Zodra de bemiddelaar is aangewezen, bepalen de partijen, met de hulp van de bemiddelaar, onderling hoe de bemiddeling zal worden georganiseerd en hoe lang het proces zal duren.

Beide partijen kunnen de bemiddeling te allen tijde beëindigen zonder vooruit te lopen op de uitkomst ervan.

Indien de bemiddeling mislukt, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.